For Lautrupgaard Musikfabrik

Vedtægter for Foreningen Lautrupgaard Musikfabrik.

09.03.2016

 

§ 1.    Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Lautrupgaard Musikfabrik (herefter kaldet LMF) og foreningen er hjemmehørende i Ballerup Kommune. Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund (herefter kaldet DOF).

 

§ 2.    Formål:

LMF’s formål er primært at drive folkeoplysende voksenundervisning inden for musiske fagområder. Desuden kan LMF samarbejde med andre grupper.

Foreningen er uafhængig af partipolitik.

 

§ 3.    Medlemmer:

Som medlemmer optages foreninger og enkelt personer, der går ind for forenings formål.

Bestyrelsen kan vedtage et medlemskontingent

Ind- og udmeldelse sker skriftligt til den daglige leder af LMF.

Indmeldelse gælder for max. fire sæsoner.

Alle dokumenter og al kommunikation fra LMF til medlemmerne sendes elektronisk ved e-mail eller ved brevpost.

Medlemmer inden for folkeoplysningsrammerne skal på plakater eller andet pr-materiale anvende LMF’s logo eller for eksempel ordlyden: ”Tilknyttet Lautrupgaard Musikfabrik” samt logo fra DOF.

 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når medlemmet efter bestyrelsens be­grundede vurdering ikke optræder i over­ensstemmelse med foreningens interesser. Medlemmet skal have en skriftlig begrundelse for eksklusionen, og mulighed for at svare inden 14 dage. Eksklusionen kan først træde i kraft efter en beslutning på et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan tage stilling til medlemmets eventuelle svar. Eksklusionen sker med ansvar overfor generalforsamlingen, hvorfor en redegørelse for denne skal fremgå af beretningen.

§ 4     Gebyr for tilknyttede grupper:

Grupper, hvis aktiviteter ligger uden for folkeoplysningens rammer med tilskud til lærerhonorar, opkræves et administrations gebyr for tilknytning til LMF.

 

§ 5    Den ordinære generalforsamling:

Ordinær generalforsamling er den øverste ledelse af foreningen. Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Indkaldelsen udsendes til medlemmernes kontaktpersoner sammen med dagsordenen. Revisionspåtegnet regnskab og budget følger senest en uge før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle medlemmer jævnfør § 4. Hvert medlem har 1 stemme.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflertal.

Ved stemmelighed er siddende formands stemme udslagsgivende.

Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være den daglige leder i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 6      Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse..
 4. Regnskab og budget
  1. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for sidste regnskabsår.
  2. Forelæggelse og godkendelse af budget for indeværende år.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter i.h.t. paragraf 9.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant iht. paragraf 13.
 8. Eventuelt.

 

§ 7    Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes, når mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det.

Generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter modtagelsen af anmodningen.

Indkaldelsen sker skriftligt med to ugers varsel med angivelse af motiveret dagsorden.

Forslag kan vedtages ved simpelt stemmeflertal.

 

§ 8     Bestyrelsen:

Bestyrelsen er LMF´s ledelse og repræsenterer LMF i kulturpolitiske og principielle forhold.

Mindst 50 % af bestyrelsen skal i henhold til Ballerup Kommunes retningslinier have bopæl i Ballerup Kommune.

 

Bestyrelsen består af max. 6 personer:

 1. Formanden, der vælges af generalforsamlingen i ulige år for en to årig periode.
 2. En  repræsentant for LMF’s elever,  der vælges af generalforsamlingen for et år, jfv. paragraf 10
 3. To bestyrelsesmedlemmer, der i lige år vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode
 4. To bestyrelsesmedlemmer, der i ulige år vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode
 5. To til tre bestyrelsessuppleanter vælges af generalforsamlingen hvert år for et år.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 9     Valg af deltagerrepræsentant til bestyrelsen:

Valgmøde for deltagerne afholdes én gang årligt i marts måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel skriftligt til medlemmernes kontaktperson med anmodning om videre sendelse til medlemmernes deltagere.

Valgbar og stemmeberettiget er enhver deltager, for hvilken der er betalt for tilskudsberettiget undervisning for den aktuelle sæson.

Der vælges én repræsentant og én suppleant.

 

Såfremt ingen deltagere ønsker at modtage valg til bestyrelsen, bortfalder deltager repræsentationen i bestyrelsen.

 

§10    Daglig ledelse:     

LMF administreres af en daglig leder, som ansættes af bestyrelsen.

Den daglige leder fastsætter deltagerbetalingen og gebyr ud fra det godkendte budget.

 

§11    Regnskab:

LMF følger folkeoplysningens regler vedrørende regnskabsår, revision m.v.

Regnskabsåret går fra 1. jan til 31. dec.

Revisionspåtegnet regnskab og budget udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§12    Revision:

Revision foretages af en revisor efter Ballerup Kommunes retningslinier. Generalforsamlingen vælger i ulige år revisor for en to-årig periode og hvert år en revisorsuppleant for en et-årig periode. 

 

§13    Tegningsregler og hæftelse:

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Ved underskrivning af regnskab tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

For foreningens økonomiske forpligtelse hæftes alene med foreningens formue. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for tilskud, som foreningen har modtaget i henhold til Folkeoplysningsloven eller anden tilsvarende lovgivning, i tilfælde hvor der opstår krav om tilbagebetaling på grund af retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes bestyrelsesmedlemmerne som forsætlig eller uagtsom.

 

§14    Opløsning:

Opløsning af LMF´s organisation kan kun besluttes ved to på hinanden følgende med 14 dages mellemrum indkaldte generalforsamlinger, hvor ¾ af de afgivne stemmer er for forslag om ophør.

 

Eventuelle midler skal ved opløsning anvendes til almennyttige musisk/kulturelle aktiviteter efter generalforsamlingens beslutning.

 

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Musikhuset 27. november 1990 og ændret på generalforsamlingen den 21.10.2015 og den 09.03.2016.